- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นายวิชา ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online
ท31102 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ส31102 สังคมศึกษา 1.0 นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส31104 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ31102 ภาษาอังกฤษ 1.5 นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 2.0 นางสาวสุภาพร ชูจิตร คณิตศาสตร์ Online
จ30202 ภาษาจีน 2 0.5 นางอรทัย จารุศิริวัฒนา ภาษาต่างประเทศ Online
ว30201 ฟิสิกส์1 2.0 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30221 เคมี 1 1.5 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30241 ชีววิทยา1 1.5 นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 นางดาริกา เรืองภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30265 การเขียนโปรแกรม2 1.5 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30266 ออกแบบกราฟิก2 1.0 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส30217 อาเซียนศึกษา 2 0.5 นางศันสนีย์ มุกดาหาร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30932 กิจกรรมแนะแนว ม.4 0 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th