- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 2/2565 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30234 DAILY ENGLISH Mr.Younes Boukaddous ภาษาต่างประเทศ Online -
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 นายวิชา ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online -
ท31102 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2/2565 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ส31102 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31104 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ คณิตศาสตร์ Online Website
จ30202 ภาษาจีน 2 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
ว30201 ฟิสิกส์ 1 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30221 เคมี1 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30241 ชีววิทยา1 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30265 การเขียนโปรแกรม 2 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30266 ออกแบบกราฟิก2 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30217 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30932 แนะแนว ม.4 ปีการศึกษา 2565 นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th