- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายวิชา ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online -
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31101 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว31101 ฟิสิกส์ นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31103 วิทยาการคำนวณ1 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31121 เคมีพื้นฐาน นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ31101 นาฏศิลป์ นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
ส31101 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31103 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30233 DAILY ENGLISH Mr.Younes Boukaddous ภาษาต่างประเทศ Online -
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ คณิตศาสตร์ Online Website
จ30201 ภาษาจีน 1 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
ว30263 การเขียนโปรแกรม 1 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30264 ออกแบบกราฟิก1 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline -
ส30216 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Offline -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30931 กิจกรรมแนะแนว ม.4 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th