- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2566


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ภาคเรียนที่ 1/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E20225 English Integration 5 Mr.Kirill Belov ภาษาต่างประเทศ Online -
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online Website
ท23101 ภาษาไทย นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online Website
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา นายชัชนก ไทยเขียว สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว23101 วิทยาศาสตร์ นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ23101 นาฏศิลป์ไทย นางสาวธนภรณ์ บุญเลิศ ศิลปะ Online Website
ส23101 สังคมศึกษา นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส23103 ประวัติศาสตร์ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส23105 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online -
ค20235 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 นายสิรภพ นักเสียง คณิตศาสตร์ Online -
จ20205 ภาษาจีนพื้นฐาน5 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์1 นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20211 เทคนิคปฏิบัติการขั้นสูง1 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ20205 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online -
อ20231 อังกฤษเพื่อศึกษาต่อ นางสาวคุณากร เทาศิริ ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online -
ก20965 แนะแนว ม.3 -1/66 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th