- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E23101 Listening and Speaking 3 0.5 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online
ท23101 ภาษาไทย 1.5 นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 นายชัชนก ไทยเขียว สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางปรินดา อินทสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ23101 นาฏศิลป์ 1.0 นางกิตติมา สุวรรณธาดา ศิลปะ Online
ส23101 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online
ค20235 คณิตศาสตร์เข้มข้น5 1.5 นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุล คณิตศาสตร์ Online
ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 0.5 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20211 เทคนิคปฏิบัติการขั้นสูง1 1.0 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20219 เชื้อเพลิงกับการใช้ประโยชน์ 1.0 นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20263 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ20205 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 0.5 นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online
อ20253 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20965 แนะแนวม.3 เทอม1/64 0 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th