- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2566


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 1/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ท33101 ภาษาไทย นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online Website
ว33103 วิทยาการคำนวณ3 นางสาวรัชฎาพร กันเสนาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ33101 ศิลปะ นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Online Website
ส33101 ประวัติศาสตร์ นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30215 English for Listening and Speaking 5 Mr.Afonso Lemos ภาษาต่างประเทศ Online -
E30231 English for University Preparation นางสาวปภานันท์ สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online -
I30201 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ นางสาวธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน นางสาวนาถยา กล่อมแก้ว คณิตศาสตร์ Online -
ค30235 คณิตศาสตร์เข้มข้น นางสาวจูนมณี กิจครวญ คณิตศาสตร์ Online -
ว30204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30224 เคมี4 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30244 ชีววิทยา4 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30255 วิทยาศาสตร์เข้มข้น5 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30295 โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 2 นางรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ30225 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30935 กิจกรรมแนะแนว ม.6 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th