- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายอิทธิพล เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30215 Listening and speaking 1.0 Mr.Afonso Lemos ภาษาต่างประเทศ Online
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค30225 คณิตศาสตร์เพิ่มพูน5 2.0 นางสาวอรุณวรรณ รัตนสร้อย คณิตศาสตร์ Online
ค30235 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1.0 นางสาวอรุณวรรณ รัตนสร้อย คณิตศาสตร์ Online
ว30204 ฟิสิกสิกส์เพิ่มเติม 4 2.0 นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี4 1.5 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา4 1.5 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30255 วิทยาศาสตร์เข้มข้น5 1.0 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30295 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30225 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1.0 นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online
อ30231 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางสาวสายศิริ คำเหลือ ภาษาต่างประเทศ Online
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th