- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30205 READING 0.5 Mrs. Charlyn Joy Dumlao Castro ภาษาต่างประเทศ Online
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online
ว33161 โลกและอวกาศ 1.0 นายสมหมาย ศรีพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นางจำเรียง ไชยเจริญ การงานอาชีพ Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร คณิตศาสตร์ Online
ง30210 อาหารเพื่อสุขภาพ 1.0 นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online
ง30213 แปรรูปอาหาร 1.0 นางจำเรียง ไชยเจริญ การงานอาชีพ Online
ง30262 การจัดสวนหย่อม 1.0 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online
ง30275 กฎหมายธุรกิจ 1.5 นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online
ว30204 ฟิสิกส์4 2.0 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี4 1.5 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 นายสุรเชษฐ พัฒใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30231 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th