- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online
ว33161 โลกและอวกาศ2 1.0 นายจุมพล ภักวิลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ 1.0 Mr.Jessada Prajong วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร คณิตศาสตร์ Online
ง30275 กฎหมายธุรกิจ 1.5 นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online
ง30278 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 1.0 นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online
ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี 4 1.5 นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา4 1.5 นางสาวสุกฤตา โสมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ 3010 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ1 1.0 นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี ภาษาต่างประเทศ Online
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 รัชลักษณ์ ตรีลาภี ภาษาต่างประเทศ Online
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th