- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายอิทธิพล เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5 นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ 1.0 Mr.Jessada Prajong วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 2.0 นางสาวจูนมณี กิจครวญ คณิตศาสตร์ Online
พ30265 การดูแลสุขภาพวัยรุ่น 1.0 นายภัทรพล เจริญเมือง สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว30204 ฟิสิกส์4 2.0 นางดวงกมล รักษ์สุจริต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี 4 1.5 นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 นายสุรเชษฐ พัฒใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 รัชลักษณ์ ตรีลาภี ภาษาต่างประเทศ Online
อ30231 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางสาวสายศิริ คำเหลือ ภาษาต่างประเทศ Online
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th