- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 2/2565 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30212 English listening and speaking Mr.Dmitrii Soldatov ภาษาต่างประเทศ Online Website
E30234 DAILY ENGLISH Mr.Younes Boukaddous ภาษาต่างประเทศ Online -
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ คณิตศาสตร์ Online Website
ท31102 ภาษาไทย นางนฤมล กิจสกุณี ภาษาไทย Online -
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2/2565 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ส31102 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31104 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางทัศนา สุนา ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30213 ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการพิสูจน์ นายวิศรุต บัวตูม คณิตศาสตร์ Online Website
ค30222 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ นายวรพจน์ สุขสิงห์ คณิตศาสตร์ Online -
ว30201 ฟิสิกส์1 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30221 เคมี 1 นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30241 ชีววิทยา 1 นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30284 ไมโครคอนโทรลเลอร์ นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30292 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (เคมี) นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30292 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30292 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30217 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30932 แนะแนว ม.4 ปีการศึกษา 2565 นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th