- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E20233 ENGLISH for Communications Course 0.5 Miss Lenie Che Vargas Sotillo ภาษาต่างประเทศ Online
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ คณิตศาสตร์ Online
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online
ท31101 ภาษาไทย 1.0 นางนฤมล กิจสกุณี ภาษาไทย Online
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา2564 0.5 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2.0 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว31103 วิทยาการคำนวณ1 1.0 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว31121 เคมีพื้นฐาน 1.5 นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส31103 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.5 นางทัศนา สุนา ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30211 Listening and speaking 1.0 Mr.Dmitrii Soldatov ภาษาต่างประเทศ Online
ค30221 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2.0 นายวรพจน์ สุขสิงห์ คณิตศาสตร์ Online
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1.0 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส30216 อาเซียนศึกษา 1 0.5 นางศันสนีย์ มุกดาหาร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30931 กิจกรรมแนะแนวม.4 0 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th