- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายวรพจน์ สุขสิงห์ คณิตศาสตร์ Online -
ท31101 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน นายสมหมาย ศรีพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31121 เคมีพื้นฐาน นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางสาวอิสริยา คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31101 นาฏศิลป์ นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
ส31101 สังคมศึกษา นางศันสนีย์ มุกดาหาร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31103 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางทัศนา สุนา ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30233 DAILY ENGLISH Mr.Younes Boukaddous ภาษาต่างประเทศ Online -
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวณัฐชยา จิตรสมาน คณิตศาสตร์ Online Website
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นางสาวศจี เจริญภักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30263 การเขียนโปรแกรม 1 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30216 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Offline -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30931 กิจกรรมแนะแนว ม.4 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th