- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E20233 ENGLISH for Communications Course 0.5 Miss Lenie Che Vargas Sotillo ภาษาต่างประเทศ Online
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online
ท31101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา2564 0.5 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2.0 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว31121 เคมีพื้นฐาน 1.5 นางธีรนุช สุพรรณสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน 1.5 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ31101 นาฏศิลป์ 0.5 นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online
ส31103 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 นางสาวณัฐชยา จิตรสมาน คณิตศาสตร์ Online
จ30201 ภาษาจีน 1 0.5 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 นางดาริกา เรืองภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30285 คอมพิวเตอร์กราฟิก1 1.5 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส30216 อาเซียนศึกษา 1 0.5 นายยุทธนา มูลเพ็ญ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30931 กิจกรรมแนะแนวม.4 0 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th