- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31102 คณิตศาสตร์ นายวิศรุต บัวตูม คณิตศาสตร์ Online Website
ท31102 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2/2566 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ส31102 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31104 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 นายนัทธพงศ์ เถื่อนแสง ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ว30201 ฟิสิกส์1 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30221 เคมี1 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30241 ชีววิทยา1 นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30284 ไมโครคอนโทรลเลอร์ นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30292 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (ชีววิทยา) นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30292 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (เคมี) นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline -
อ30222 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th