- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31101 คณิตศาสตร์ นายวิศรุต บัวตูม คณิตศาสตร์ Online Website
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31101 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31103 วิทยาการคำนวณ 1 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31121 เคมีพื้นฐาน นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31101 นาฏศิลป์ นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
ส31101 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31103 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางทัศนา สุนา ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30211 Listening and speaking Mr.Dmitrii Soldatov ภาษาต่างประเทศ Online -
ค30221 คณิตสาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ นายวรพจน์ สุขสิงห์ คณิตศาสตร์ Online -
ว30251 วิทยาศาสตร์เข้มข้น1 นางพนารัตน์ เอกปัจชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline -
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1 (ฟิสิกส์) นางสาวศิริรัตน์ ตอพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (เคมี) นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ30221 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30931 กิจกรรมแนะแนว ม.4 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th