- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางรัชดาวรรณ อัมรี คณิตศาสตร์ Online -
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31101 ภาษาไทย ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ หงษ์วิเศษ ภาษาไทย Online -
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2/2566 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ว31103 วิทยาการคำนวณ1 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ส31102 สังคมศึกษา นางสาวแพรวลดา อัครวโรทัย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส31104 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวณัฐชยา จิตรสมาน คณิตศาสตร์ Online -
ง30214 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online -
ง30216 การผลิตเครื่องดื่ม นางอิชยนิติ มูลชอบ การงานอาชีพ Online -
ง30268 การจัดสวนขนาดเล็ก นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online -
จ30202 ภาษาจีน2 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
จ30202 ภาษาจีน 2 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
ว30201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม1 นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30221 เคมี 1 นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30241 ชีววิทยา 1 นายธันยพงศ์ วัฒนศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30217 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th