- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 2/2565 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30234 DAILY ENGLISH Mr.Younes Boukaddous ภาษาต่างประเทศ Online -
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 นายวิชา ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online -
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31102 ภาษาไทย นางนฤมล กิจสกุณี ภาษาไทย Online -
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2/2565 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ว31103 วิทยาการคำนวณ1 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31182 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ส31102 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31104 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางทัศนา สุนา ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวพรพิมล พูลรส คณิตศาสตร์ Online Website
ค30242 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 นายอนุพันธ์ ขอดแก้ว คณิตศาสตร์ Online -
จ30202 ภาษาจีน 2 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
ท30204 โครงงานสร้างสรรค์1 นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online Website
พ30206 กีฬาบาสเกตบอล2/2565 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ส30208 กฎหมายน่ารู้ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส30217 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30932 แนะแนว ม.4 ปีการศึกษา 2565 นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th