- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายวิชา ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online -
ท31101 ภาษาไทย นางนฤมล กิจสกุณี ภาษาไทย Online -
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว31181 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31101 นาฏศิลป์ นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
ส31101 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31103 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางทัศนา สุนา ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30233 DAILY ENGLISH Mr.Younes Boukaddous ภาษาต่างประเทศ Online -
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวพรพิมล พูลรส คณิตศาสตร์ Online Website
ค30241 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 นายธีรชัย สุขผล คณิตศาสตร์ Online -
จ30201 ภาษาจีน 1 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
ท30209 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online Website
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นางสาวศจี เจริญภักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30207 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส30216 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Offline -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30931 กิจกรรมแนะแนว ม.4 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th