- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายวิชา ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online -
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31101 ภาษาไทย ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ หงษ์วิเศษ ภาษาไทย Online -
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2/2566 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ว31103 วิทยาการคำนวณ1 นางสาวรัตนา กสิวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31182 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31102 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ส31102 สังคมศึกษา นางจิราพร บุญวาที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส31104 พระพุทธศาสนา นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ คณิตศาสตร์ Online Website
จ30202 ภาษาจีน2 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
จ30202 ภาษาจีน 2 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
ท30204 โครงงานสร้างสรรค์ นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online Website
พ30206 Basketball 2 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ส30208 กฎหมายน่ารู้ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส30217 อาเซียนศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th