- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค32102 คณิตศาสตร์พิ้นฐาน 1.5 นางสาวพรทิพย์ หอมขจร คณิตศาสตร์ Online
ท32102 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกุลธิดา เซียงหนู ภาษาไทย Online
ส32102 ภูมิศาสตร์ 1.0 นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส32106 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสุจิตรา อินอำพร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ32102 ภาษาอังกฤษ 1.5 นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30214 listening and speaking 1.0 Mr.Dmitrii Soldatov ภาษาต่างประเทศ Online
E30236 Listening and Speaking 0.5 Mr.Manuel Nebrera ภาษาต่างประเทศ Online
ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 นายทัศน์พล วิเศษ คณิตศาสตร์ Online
จ30204 ภาษาจีน 4 0.5 นางอรทัย จารุศิริวัฒนา ภาษาต่างประเทศ Online
ว30203 ฟิสิกส์3 2.0 นายบริสุทธิ์ สะเดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30223 เคมี3 1.5 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 นายสุรเชษฐ พัฒใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30262 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 นางสาวนนธิฌาย์ วงศ์ชุติมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว32161 โลกและอวกาศ 1 1.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30934 กิจกรรมแนะแนว 0 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th