- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30235 READING 0.5 Mrs. Charlyn Joy Dumlao Castro ภาษาต่างประเทศ Online
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวพรพิมล พูลรส คณิตศาสตร์ Online
ท32101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกุลธิดา เซียงหนู ภาษาไทย Online
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 นางสาวโสภา พานิชรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส32105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสุจิตรา อินอำพร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.5 นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 นายธีรชัย สุขผล คณิตศาสตร์ Online
ง 3028 การถ่ายรูป 1.0 นายนัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์ , นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online
ง30215 อาหารพื้นเมือง 1.0 นางจำเรียง ไชยเจริญ การงานอาชีพ Online
ง30261 การปลูกไม้ประดับ 1.0 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online
ง30291 โครงงานอาชีพ 1.0 นางสาววรรณี ศริดี การงานอาชีพ Online
จ30203 ภาษาจีน 3 0.5 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online
ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30222 เคมี 2 1.5 นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 นางสาวปาริชาต สิงห์โตทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30262 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว32161 โลกและอวกาศ 1 1.0 นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30933 แนะแนว ม.5/15 0 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th