- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30235 READING 0.5 Mrs. Charlyn Joy Dumlao Castro ภาษาต่างประเทศ Online
ค32101 คณิตศาตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวจันทรา อิ่มในบุญ คณิตศาสตร์ Online
ท32101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกุลธิดา เซียงหนู ภาษาไทย Online
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 นางสาวโสภา พานิชรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว32161 โลกและอวกาศ 1 1.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 นางศิราณี กุลฉวะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส32105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสุจิตรา อินอำพร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 1.5 นางอรพินท์ แนช ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 นางสาวพรทิพย์ หอมขจร คณิตศาสตร์ Online
ง30273 งานบัญชีกิจการบริการ 1.5 นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online
ง30279 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1.0 นางสาววรรณี ศริดี การงานอาชีพ Online
จ30203 ภาษาจีน 3 0.5 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online
ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 นางสาววารินทร์ ศรีตะลาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30222 เคมี2 1.5 นางพนารัตน์ เอกปัจชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30242 ชีววิทยา2 1.5 นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30262 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30933 แนะแนว ม.5/12 0 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th