- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online
ท33102 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว33161 โลก และอวกาศ2 1.0 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33102 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33102 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30202 IS2 1.0 นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 2.0 นางสาวอรุณวรรณ รัตนสร้อย คณิตศาสตร์ Online
ว30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30225 เคมี5 1.5 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30245 ชีววิทยา5 1.5 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30273 โครงงานคอมพิวเตอร์2 1.5 นายสุนทร เรืองภักดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30206 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online
อ30232 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Offline

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th