- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Offline
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายอิทธิพล เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33101 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 นางสาวอรุณวรรณ รัตนสร้อย คณิตศาสตร์ Online
ว30204 ฟิสิกส์4 2.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี4 1.5 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา4 1.5 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30272 แอนนิเมชั่น 1.0 นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30205 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online
อ30231 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30935 แนะแนว 0.5 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th