- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว32162 โลกและอวกาศ2 1.0 นายจุมพล ภักวิลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline
ศ33101 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นางพรทิพย์ สุทธิเจริญ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร คณิตศาสตร์ Online
ง30275 กฏหมายธุรกิจ 1.5 นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online
ง30278 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 1.0 นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online
ว30204 ฟิสิกส์4 2.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี4 1.5 นางสาวสุทิพย์ สุขสบาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 นายสุรเชษฐ พัฒใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30231 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ1 1.5 นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี ภาษาต่างประเทศ Offline
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30935 แนะแนว 0.5 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th