- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ท33102 ภาษาไทย นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online Website
ว33103 วิทยาการคำนวณ3 นางสาวรัชฎาพร กันเสนาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ33102 ศิลปะ นายณัฐวัฒน์ เข็มโคตร ศิลปะ Online -
ส33102 ประวัติศาสตร์ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นายวัฒนะ เจริญนาน คณิตศาสตร์ Online -
ง30275 กฎหมายธุรกิจ นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online -
ง30296 การตลาดเบื้องต้น นางอิชยนิติ มูลชอบ การงานอาชีพ Online -
ว30205 ฟิสิกส์ 5 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30225 เคมี 5 นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30245 ชีววิทยา5 นางสาวสุกฤตา โสมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ30206 ภาษาฯเพื่อการสื่อสาร 2 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30232 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30252 อังกฤษเสริมทักษะ 2 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์ ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th