- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ท33102 ภาษาไทย นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online Website
ว30225 เคมี5 นางสาวธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว33103 วิทยาการคำนวณ3 นางสาวรัชฎาพร กันเสนาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ33102 ศิลปะ นายณัฐวัฒน์ เข็มโคตร ศิลปะ Online -
ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ง30210 อาหารเพื่อสุขภาพ นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online -
ง30213 การแปรรูปอาหาร นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online -
ง30262 การจัดสวนหย่อม นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online -
ง30275 กฎหมายธุรกิจ นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online -
ว30245 ชีววิทยา 5 นายสุรเชษฐ พัฒใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ30206 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30232 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30252 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 นายกฤษฎา สิทธิพรม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
I30202 การศึกษาค้นหาความรู้ด้วยตนเอง(Independent study) นายธันยพงศ์ วัฒนศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th