- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
e30206 ENGLISH for READING & LISTENING 0.5 Miss Lenie Che Vargas Sotillo ภาษาต่างประเทศ Online
ท33102 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายอิทธิพล เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33102 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33102 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I30202 การสิื่อสารและการนำเสนอ 1.0 นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Offline
ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร คณิตศาสตร์ Online
ง30210 อาหารเพื่อสุขภาพ 1.0 นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online
ง30213 แปรรูปอาหาร 1.0 นางจำเรียง ไชยเจริญ การงานอาชีพ Online
ง30262 การจัดสวนหย่อม 1.0 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online
ง30277 งานสำนักงาน 1.0 นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online
ว30205 ฟิสิกส์5 2.0 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30225 เคมี 5 1.5 นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30245 ชีววิทยา5 1.5 นางสาวสุกฤตา โสมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30232 อังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ2 1.0 นางปรญา เรือนเงิน ภาษาต่างประเทศ Online
อ30252 อังกฤษเสริมทักษะ 2 1.5 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Offline

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th