- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว32162 โลกและอวกาศ 2 1.0 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline
ศ33101 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30205 English for Communications 0.5 Online
E30205 ENGLISH for Reading & Listening Course 0.5 Miss Lenie Che Vargas Sotillo ภาษาต่างประเทศ Online
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 นายเชิงชาย สร้อยเพ็ชร คณิตศาสตร์ Online
ง30210 งานประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 1.0 นางคารม บุญโยประการ การงานอาชีพ Online
ง30213 การแปรรูปอาหาร 1.0 นางจำเรียง ไชยเจริญ การงานอาชีพ Online
ง30262 การจัดสวนหย่อม 1.0 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online
ง30277 งานสำนักงาน 1.0 นางสาวนันทกา เอมรุจิ การงานอาชีพ Offline
ว30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 นางสาวศิริรัตน์ ตอพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี4 1.5 นางสาวสุทิพย์ สุขสบาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 นางสาวสุกฤตา โสมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30231 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางปรญา เรือนเงิน ภาษาต่างประเทศ Offline
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ 1 1.5 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30935 แนะแนว 0.5 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th