- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ท33102 ภาษาไทย 1.0 นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายอิทธิพล เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ33102 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33102 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I20202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นายภูชิต วิเชียรฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30205 ฟิสิกส์5 2.0 นายบริสุทธิ์ สะเดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30225 เคมี 5 1.5 นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30245 ชีววิทยา5 1.5 นางสาวสุกฤตา โสมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30290 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.5 นายอิทธิพล เจริญเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ30206 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online
อ30232 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 1.0 นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก 3093 แนะแนว ม.6 0 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Offline

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th