- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ง33101 การงานอาชีพ 0.5 นายเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์ การงานอาชีพ Online
ท33101 ภาษาไทย 1.0 นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 0.5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว32162 โลกและอวกาศ2 1.0 นายจุมพล ภักวิลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว33103 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline
ศ30265 ขับร้องประสานเสียง5 1.5 นายมาโนช อุดหนุน ศิลปะ Online
ศ33101 ศิลปะ 0.5 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ส33101 ประวัติศาสตร์ 1.0 นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30205 ENGLISH for Reading & Listening Course 0.5 Miss Lenie Che Vargas Sotillo ภาษาต่างประเทศ Online
E30205 English for Communications 0.5 Online
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 นายบริสุทธิ์ สะเดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.0 นางสาวนาถยา กล่อมแก้ว คณิตศาสตร์ Online
ว30204 ฟิสิกส์4 2.0 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30224 เคมี4 1.5 นางสาวสุทิพย์ สุขสบาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30244 ชีววิทยา 4 1.5 นายสุรเชษฐ พัฒใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ30235 คอนเสิร์ตแบนด์5 1.5 นางวรรณา เข็มทอง ศิลปะ Online
อ30231 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 1.0 นางปรญา เรือนเงิน ภาษาต่างประเทศ Offline
อ30251 อังกฤษเสริมทักษะ1 1.5 นางสุชาดา คุ้มพ่วงดี ภาษาต่างประเทศ Offline
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30935 แนะแนว 0.5 นางปภาวดี พิมพ์พงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th