- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ง33101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online -
ท33102 ภาษาไทย นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online Website
ว33161 โลกและอวกาศ 2 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30232 English for University Preparation 2 นางสาวปภานันท์ สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online -
I30202 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้2 นางสาวธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ค30236 คณิตศาสตร์เข้มข้น นางสาวจูนมณี กิจครวญ คณิตศาสตร์ Online -
ว30205 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30225 เคมี5 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30245 ชีววิทยา5 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30256 วิทยาศาสตร์เข้มข้น6 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ30226 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30252 อังกฤษเสริมทักษะ 2 นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th