- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ท33101 ภาษาไทย นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online Website
ศ33101 ศิลปะ นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
I30201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ IS1 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30204 ฟิสิกส์ 4 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30224 เคมี 4 นางสาวธิดารักษ์ พงค์มารค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30271 โครงงานคอมพิวเตอร์1 นางสาวจิราภรณฺ์ ไชยศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30272 แอนนิเมชัน นายพิทยา ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30296 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวรัชฎาพร กันเสนาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th