- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายทัศน์พล วิเศษ คณิตศาสตร์ Online -
ง32101 การงานอาชีพ นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online Website
ท32101 ภาษาไทย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ ภาษาไทย Online -
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา นายภัทรพล เจริญเมือง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ว32103 วิทยาการคำนวณ 2 นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ส32101 สังคมศึกษา นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 นางอรพินท์ แนช ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ Online -
ค30233 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ Online -
ว30202 ฟิสิกส์2 นางจันทิมา แสงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30222 เคมี2 นางพนารัตน์ เอกปัจชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30242 ชีววิทยา2 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30253 วิทยาศาสตร์เข้มข้น3 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30293 ระเบียบวิธีวิจัย นางรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30933 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th