- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ท22101 ภาษาไทย นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทย Online Website
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 นายบรรพต สันตะพันธ์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส22101 สังคมศึกษา นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online -
ว20207 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ1 นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20262 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทย Online -
ก20963 แนะแนวม.2 เทอม1/67 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th