- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online Website
ท23101 ภาษาไทย นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online Website
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา นายชัชนก ไทยเขียว สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว23101 วิทยาศาสตร์ นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ23101 นาฏศิลป์ นายภานุพงษ์ รัตนาลัย ศิลปะ Online Website
ส23101 สังคมศึกษา นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส23103 ประวัติศาสตร์ นางสาวกนกอร แสงทอง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online -
จ20205 ภาษาจีนพื้นฐาน5 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์1 นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20211 เทคนิคปฏิบัติการขั้นสูง1 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว20263 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online -
ก20965 แนะแนวม.3 เทอม1/67 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website
ก20985 ลูกเสือ นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th