- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ท33101 ภาษาไทย นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online Website
ว30224 เคมี 4 นางสาวธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ33101 ศิลปะ นายณัฐวัฒน์ เข็มโคตร ศิลปะ Online -
ส33101 ประวัติศาสตร์ นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30231 English for University Preparation 1 นางสาวปภานันท์ สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online -
I30201 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Online -
ว30204 ฟิสิกส์ 4 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ30215 ศิลปะการแสดง นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online -
ศ30275 ออกแบบ 5 นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Online Website
อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th