- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ท33101 ภาษาไทย นางสาวกัญญา ดำรงศักดิ์ ภาษาไทย Online Website
ศ33101 ศิลปะ นายณัฐวัฒน์ เข็มโคตร ศิลปะ Online -
ส33101 ประวัติศาสตร์ นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ง30210 อาหารเพื่อสุขภาพ นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online -
ง30213 การแปรรูปอาหาร นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online -
ง30262 การจัดสวนหย่อม นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online -
ง30275 กฎหมายธุรกิจ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online -
ว30204 ฟิสิกส์4 นายบริสุทธิ์ สะเดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30224 เคมี4 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ30207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
อ30251 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ1 นายกฤษฎา สิทธิพรม ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th