- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
w33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 นายศักดา สมัครสมาน สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ท33101 ภาษาไทย นางสาวณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์ ภาษาไทย Online Website
ศ33101 ศิลปะ นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Online Website
ส33101 ประวัติศาสตร์ นายธีระพงษ์ สืบโสดา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30231 English for University Preparation 1 นางสาวปภานันท์ สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online -
I30201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ IS1 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30224 เคมี4 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30244 ชีววิทยา4 นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30255 วิทยาศาสตร์เข้มข้น5 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30295 โครงงานวิทย์คณิตคอมฯ นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30295 โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 2 นางรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30296 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวรัชฎาพร กันเสนาะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ30225 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th