- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ท23102 ภาษาไทย 1.5 นางสาวกมลพรรณ จันทกิจ ภาษาไทย Online
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 1.0 นายชัชนก ไทยเขียว สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางสาววารินทร์ ศรีตะลาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ23102 นาฏศิลป์ 1.0 นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online
ส23102 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางรัตน์ดา สุขเหลือ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
- ติว O-NET ภาษาไทย 0.5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ ภาษาไทย Online
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 นางสาวผกามาศ ขาวมงคล คณิตศาสตร์ Online
จ20206 ภาษาจีนพื้นฐาน6 0.5 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online
ติวโอเ ติวโอเน็ต 0.0 นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุล คณิตศาสตร์ Online
ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส23226 หน้าที่พลเมืองฯ 0.5 นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ20206 ภาษาอาเซียน 0.5 นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20966 แนะแนวม.3 เทอม2/63 0 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th