- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online -
ท23102 ภาษาไทย นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online Website
ว23102 วิทยาศาสตร์ นางพงค์นุช พูลสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว23103 วิทยาการคำนวณ3 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ23102 นาฏศิลป์ไทย นางสาวธนภรณ์ บุญเลิศ ศิลปะ Online Website
ส23102 สังคมศึกษา นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส23104 ประวัติศาสตร์ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส23106 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางรัตน์ดา สุขเหลือ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายสิรภพ นักเสียง คณิตศาสตร์ Online -
จ20206 ภาษาจีนพื้นฐาน6 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
อ20206 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- KES นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
- ลูกเสือ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
KES English Upskilling 3/6 Miss.Lalaine Antonnette ภาษาต่างประเทศ Online Website
ก20966 แนะแนว ม.3 -2/66 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th