- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 นางอิชยนิติ มูลชอบ การงานอาชีพ Online
ท23102 ภาษาไทย 1.5 นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 1.0 นายชัชนก ไทยเขียว สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางปรินดา อินทสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ23102 นาฏศิลป์ 1.0 นางกิตติมา สุวรรณธาดา ศิลปะ Online
ส23102 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23106 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางรัตน์ดา สุขเหลือ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online
ค20236 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1.5 นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุล คณิตศาสตร์ Online
ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20220 พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 1.0 นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30212 เทคนิคปฏิบัติการขั้นสูง2 1.0 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ20206 ภาษาอาเซียน 0.5 นางณัฐฐิญา กิมศรี ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20966 แนะแนวม.3 เทอม2/63 0 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th