- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online -
ง23101 การงานอาชีพ นางอิชยนิติ มูลชอบ การงานอาชีพ Online Website
ท23102 ภาษาไทย นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online Website
ว23102 วิทยาศาสตร์ นางปรินดา อินทสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ23102 นาฏศิลป์ไทย นางสาวธนภรณ์ บุญเลิศ ศิลปะ Online Website
ส23102 สังคมศึกษา นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส23104 ประวัติศาสตร์ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส23106 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online -
ค20236 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 นายสิรภพ นักเสียง คณิตศาสตร์ Online -
ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว20212 เทคนิคปฏิบัติการขั้นสูง2 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว20220 พลังงานทดแทนกับสิ่งแวดล้อม นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว20278 โครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ20206 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ก20966 แนะแนว ม.3 -2/66 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th