- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางน้ำอ้อย สามัญ คณิตศาสตร์ Online -
ง23101 การงานอาชีพ นางอิชยนิติ มูลชอบ การงานอาชีพ Online Website
ท23102 ภาษาไทย นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online Website
ว23102 วิทยาศาสตร์ นางปรินดา อินทสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ23102 นาฏศิลป์ไทย นางสาวธนภรณ์ บุญเลิศ ศิลปะ Online Website
ส23102 สังคมศึกษา นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส23104 ประวัติศาสตร์ นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส23106 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางรัตน์ดา สุขเหลือ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 นายสิรภพ นักเสียง คณิตศาสตร์ Online -
จ20206 ภาษาจีนพื้นฐาน6 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20206 โครงงานวิทยาศาสตร์2 นายบริสุทธิ์ สะเดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20263 การออกแบบและเทคโนโลยี3 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ20206 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online -
อ20232 อังกฤษเพื่อศึกษาต่อ นางสาวคุณากร เทาศิริ ภาษาต่างประเทศ Offline -
อ20246 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 นายนัทธพงศ์ เถื่อนแสง ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online -
ก20966 แนะแนว ม.3 -2/66 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th