- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E23101 English Speaking and Listening (Aim High 3) 0.5 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวบุญชิรา แก้วศรี คณิตศาสตร์ Online
ง23101 การงานอาชีพ 1.0 นางอิชยนิติ มูลชอบ การงานอาชีพ Offline
ท23101 ภาษาไทย 1.5 นางสาวอุษา มะโนนึก ภาษาไทย Online
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1.0 นายชัชนก ไทยเขียว สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว23101 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางปรินดา อินทสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว23103 วิทยาการคำนวณ 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ23101 ศิลปะ 1.0 นายปรีชา สำราญจิตต์ ศิลปะ Online
ศ23101 นาฏศิลป์พื้นฐาน 1.0 นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online
ศ23101 นาฏศิลป์ 1.0 นางกิตติมา สุวรรณธาดา ศิลปะ Offline
ส23101 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส23105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค20205 คณิตศาสตร์ 1.0 นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุล คณิตศาสตร์ Online
จ20205 ภาษาจีนพื้นฐาน 5 0.5 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online
ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์1 0.5 นางดวงกมล รักษ์สุจริต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20272 โครงงานคอมพิวเตอร์1 1.0 นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20273 แอนิเมชัน 1.0 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
อ20205 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20965 แนะแนว 0.5 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th