- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางรัตนา ขวัญศิริมงคล คณิตศาสตร์ Online
ท21102 ภาษาไทย 1.5 นางสาวกมลพรรณ จันทกิจ ภาษาไทย Online
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 (เทคโนโลยี) 1.0 นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ21102 ศิลปะ 1.0 นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online
ส21102 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส21106 พระพุทธศาสนาพื้นฐาน 2 0.5 นางศันสนีย์ มุกดาหาร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 นายชลวิทย์ กิจอักษร คณิตศาสตร์ Online
ง20277 เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ 1 0.5 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online
จ20202 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 0.5 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online
ว20202 วิทยาศาสตร์น่ารู้2 0.5 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ20202 มาร์ชชิงแบนด์2 1.0 นายมาโนช อุดหนุน ศิลปะ Online
ส21222 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 นางศันสนีย์ มุกดาหาร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20962 กิจกรรมแนะแนว ม.1 0 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th