- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E20233 English Speaking and Listening 0.5 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางรัตนา ขวัญศิริมงคล คณิตศาสตร์ Online
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online
ท21101 ภาษาไทย 1.5 นางสาวกมลพรรณ จันทกิจ ภาษาไทย Online
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1.0 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Offline
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ21101 ศิลปะ 1.0 นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 นายจีรายุทธ ดีมาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส21105 พระพุทธศาสนา 1 0.5 นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 นายชลวิทย์ กิจอักษร คณิตศาสตร์ Offline
ง20211 อาหารไทย 0.5 นางคารม บุญโยประการ การงานอาชีพ Online
จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 0.5 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online
ท20205 นิทานพื้นบ้าน1 0.5 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online
ว20201 วิทยาศาสตร์น่ารู้1 0.5 นายภูชิต วิเชียรฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว20261 ออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ20201 มาร์ชชิงแบนด์1 1.0 นายมาโนช อุดหนุน ศิลปะ Online
ส21221 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20961 กิจกรรมแนะแนว ม.1 -1.0 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th