- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2566


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ภาคเรียนที่ 1/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E20211 Speaking and listening Mrs.Siham Lguerd ภาษาต่างประเทศ Online Website
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวอารยา พุกสีดา คณิตศาสตร์ Online -
ท21101 ภาษาไทย นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย Online Website
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 (เทคโนโลยี) นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ21101 ศิลปะ นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online Website
ส21101 สังคมศึกษา นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21103 ประวัติศาสตร์ นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21105 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวเอมมิกา กลิ่นขจร ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาวอารยา พุกสีดา คณิตศาสตร์ Online -
ค20231 คณิตศษสตร์เข้มข้น นางสาวสุภาวดี บุรกรณ์ คณิตศาสตร์ Online -
จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20203 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว20216 วิทยาศาสตร์กับความงาม นายณัฐนันท์ บุญไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20261 ออกแบบและเทคโนโลยี1 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ20241 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางสาวอารยา พุกสีดา คณิตศาสตร์ Online -
- ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ก20961 กิจกรรมแนะแนว ม.1 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th