- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E20212 Speaking and listening Mrs.Siham Lguerd ภาษาต่างประเทศ Online Website
ง21101 การงานอาชีพ นางจารุวรรณ พงษ์พรต การงานอาชีพ Online -
ท21102 ภาษาไทย นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย Online Website
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว21102 วิทยาศาสตร์ นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ21102 ศิลปะ นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online Website
ส21102 สังคมศึกษา นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส21104 ประวัติศาสตร์ นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21106 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวเอมมิกา กลิ่นขจร ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
จ20202 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20204 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20217 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ นายณัฐนันท์ บุญไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20276 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
อ20242 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ-เนตรนารี นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th