- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2566


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ภาคเรียนที่ 1/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E20233 English for Daily Life/ Daily English 1 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online -
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวอารยา พุกสีดา คณิตศาสตร์ Online -
ง21101 การงานอาชีพ นางจารุวรรณ พงษ์พรต การงานอาชีพ Online -
ท21101 ภาษาไทย นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย Online Website
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ21101 ศิลปะ นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online Website
ส21101 สังคมศึกษา นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21103 ประวัติศาสตร์ นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21105 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวกัญญาณี ชินเดช ภาษาต่างประเทศ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางรัตนา ขวัญศิริมงคล คณิตศาสตร์ Online Website
ง20277 เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ 1 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online Website
จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
ท20205 นิทานพื้นบ้าน1 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online -
ว20201 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1 นางสาวกิตติยา สุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20261 ออกแบบและเทคโนโลยี1 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก20961 กิจกรรมแนะแนว ม.1 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th