- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ตารางเรียน DLTV

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางรัตนา ขวัญศิริมงคล คณิตศาสตร์ Offline
ง21101 การงานอาชีพ 1.0 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Offline
ท21101 ภาษาไทย 1.5 นางสาวกมลพรรณ จันทกิจ ภาษาไทย Offline
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1.0 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Offline
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1.5 นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0 นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Offline
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 นายจีรายุทธ ดีมาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส21103 ประวัติศาสตร์ 0.5 นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Offline
ส21105 พระพุทธศาสนา 1 0.5 นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Offline
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Offline
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 นายชลวิทย์ กิจอักษร คณิตศาสตร์ Offline
ง20211 อาหารไทย 0.5 นางสาวรัตนา บุญพรม การงานอาชีพ Offline
จ20201 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 0.5 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Offline
ท20205 นิทานพื้นบ้าน1 0.5 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Offline
ว20201 วิทยาศาสตร์น่ารู้1 0.5 นายภูชิต วิเชียรฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Offline
ศ20201 มาร์ชชิงแบนด์1 1.0 นายมาโนช อุดหนุน ศิลปะ Offline
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20961 กิจกรรมแนะแนว ม.1 0.5 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Offline

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th