- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางรัตนา ขวัญศิริมงคล คณิตศาสตร์ Online Website
ท21102 ภาษาไทย นางสาวกมลพรรณ จันทกิจ ภาษาไทย Online Website
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 (สุขศึกษา) นายภัทรพล เจริญเมือง สุขศึกษาและพลศึกษา Online -
ว21102 วิทยาศาสตร์ นางกรวรรณ สินธุรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว21103 วิทยาการคำนวณ1 (เทคโนโลยี) นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ21102 ศิลปะ นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online Website
ส21102 สังคมศึกษา นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส21104 ประวัติศาตร์ นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส21106 พระพุทธศาสนา 2 นางศันสนีย์ มุกดาหาร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E20234 Listening and speaking 1 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online -
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางรัตนา ขวัญศิริมงคล คณิตศาสตร์ Online -
ง20278 เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ 2 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online Website
จ20202 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
ท20206 นิทานพื้นบ้าน1 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online Website
ว20202 วิทยาศาสตร์น่ารู้ 2 นางสาวอิสริยา คำรอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ20202 มาร์ชชิ่งแบนด์ 2 นายเอกวิชญ์ เรืองจรูญ ศิลปะ Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นายเอกวิชญ์ เรืองจรูญ ศิลปะ Online -
ก20962 กิจกรรมแนะแนว ม.1 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th