- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2565


ชั้นเรียน : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

ภาคเรียนที่ 2/2565 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E20212 Speaking and listening Mrs.Siham Lguerd ภาษาต่างประเทศ Online Website
E20222 English Integration Mrs.Siham Lguerd ภาษาต่างประเทศ Online Website
ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวสุภาวดี บุรกรณ์ คณิตศาสตร์ Online -
ง21101 การงานอาชีพ นางจารุวรรณ พงษ์พรต การงานอาชีพ Online -
ท21102 ภาษาไทย นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์ ภาษาไทย Online Website
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 นางสุพรรณี ภูสีน้ำ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน นายณัฐนันท์ บุญไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ21102 ศิลปะ นางสาวรุ้งระวี บุญโยประการ ศิลปะ Online Website
ส21102 สังคมศึกษา นางสาวสุวิมล ถนอมจิต สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส21104 ประวัติศาสตร์ นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส21106 พระพุทธศาสนา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวกัญฐญามาศ กลิ่นขจร ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวสุภาวดี บุรกรณ์ คณิตศาสตร์ Online -
ค20232 คณิตศาสตร์เข้มข้น นางสาวสุภาวดี บุรกรณ์ คณิตศาสตร์ Online -
จ20202 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส ภาษาต่างประเทศ Online -
ว20204 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว20214 วิทยาศาสตร์รอบรู้ นายณัฐนันท์ บุญไชย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว20261 ออกแบบและเทคโนโลยี1 นายวรัท สะอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
- ลูกเสือ นางสาวสุภาวดี บุรกรณ์ คณิตศาสตร์ Offline -
ก20962 กิจกรรมแนะแนว ม.1 นางสาววริษฐา กมลสุขยืนยง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th