- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31101 คณิตศาสตร์ นายวิศรุต บัวตูม คณิตศาสตร์ Online Website
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31101 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/67 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Offline -
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31121 เคมีพื้นฐาน นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ31101 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ คณิตศาสตร์ Online Website
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30231 จันทบุรีศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th