- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/67 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Offline -
ว31121 เคมีพื้นฐาน นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ศ31101 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
ส31101 สังคมศึกษา นางสาวแพรวลดา อัครวโรทัย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวขนิษฐา สุขเกษม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 นางสุภาพร อนันต์ คณิตศาสตร์ Online -
ง30277 งานสำนักงาน นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ การงานอาชีพ Online Website
ง30297 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย นางสาววรรณี ศริดี การงานอาชีพ Online -
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30231 จันทบุรีศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th