- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 1/2567


ชั้นเรียน : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

ภาคเรียนที่ 1/2567 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ค31101 คณิตศาสตร์ นายวิศรุต บัวตูม คณิตศาสตร์ Online Website
ง31101 การงานอาชีพ นางสาวสุดใจ เปรื่องปราชญ์ การงานอาชีพ Online Website
ท31101 ภาษาไทย นางสาวกานต์ชนก วุฒิ ภาษาไทย Online Website
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1/67 นายรัตนะ พาเที่ยง สุขศึกษาและพลศึกษา Offline -
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว31121 เคมีพื้นฐาน นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว31141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ31101 นาฏศิลป์พื้นฐาน นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ศิลปะ Online Website
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวขนิษฐา สุขเกษม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ว30261 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (ชีววิทยา) นางสาวนายิกา สันทารุนัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30291 เทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (เคมี) นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30231 จันทบุรีศึกษา นางสาวณัชชา สิงห์จวง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th