- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30236 Daily English 5/7 Miss.Lalaine Antonnette ภาษาต่างประเทศ Online Website
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์ คณิตศาสตร์ Online -
ท32102 ภาษาไทย4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ ภาษาไทย Online -
ว32161 โลกและอวกาศ 1 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว32182 วิทยาศาสตร์กายภาพ นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส32102 สังคมศึกษา นางสาวแพรวลดา อัครวโรทัย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
จ30214 ภาษาจีนอ่าน-เขียน4 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
จ30224 ภาษาจีนฟัง-พูด4 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
จ30224 ภาษาจีนฟัง-พูด 4 Miss.Shuo Sun ภาษาต่างประเทศ Online -
จ30244 โครงงานภาษาจีน4 นางสาวลินดา ผัดนารี ภาษาต่างประเทศ Online -
ญ30214 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 4 นางสาวอมรประภา กระทอง ภาษาต่างประเทศ Online -
ว30262 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส30210 การปกครองท้องถิ่น นายนิรัตน์ คายเซ่า สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30934 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th