- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นายทัศน์พล วิเศษ คณิตศาสตร์ Online
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 นางสาวนงลักษณ์ บุญล้อม การงานอาชีพ Online
ท32101 ภาษาไทย 1.0 นางนฤมล กิจสกุณี ภาษาไทย Online
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 นางสาวโสภา พานิชรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว32103 วิทยาการคำนวณ2 1.0 นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ32101 ศิลปะ 0.5 นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ ศิลปะ Offline
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Offline
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 1.5 นางอรพินท์ แนช ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
30213 Skills for Success Listening and Speaking - 4 (Mathayom 5) 1.0 Mr. Akif Serbay Hamatoglu ภาษาต่างประเทศ Online
E30213 Listening and Speaking skills 1.0 Naftali Kimaru Bungei ภาษาต่างประเทศ Online
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 2.0 นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ Online
ค30233 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 1.0 นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ Online
ว30202 ฟิสิกส์ 2 2.0 นางจันทิมา แสงทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30222 เคมี2 1.5 นางพนารัตน์ เอกปัจชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30242 ชีววิทยา2 1.5 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30253 วิทยาศาสตร์เข้มข้น3 1.0 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30293 ระเบียบวิธีวิจัย 1.0 นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส32105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสุจิตรา อินอำพร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ30223 อังกฤษอ่าน-เขียน 3 1.0 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์ ภาษาต่างประเทศ Offline
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30933 กิจกรรมแนะแนว ม.5 0.5 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th