- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวจันทรา อิ่มในบุญ คณิตศาสตร์ Online
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 นางจำเรียง ไชยเจริญ การงานอาชีพ Online
ท32101 ภาษาไทย 1.0 นางนฤมล กิจสกุณี ภาษาไทย Online
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 0.5 นางสาวโสภา พานิชรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว32103 วิทยาการคำนวณ2 1.0 นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ32101 ศิลปะ 0.5 นายรุ่งรัตน์ ชาญกิจ ศิลปะ Offline
ศ32101 ทัศนศิลป์ 0.5 นางสาวฉัตรกมล ยุทธนากร ศิลปะ Offline
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 นางศิราณี กุลฉวะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1.5 นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E30213 Listening and Speaking skills 1.0 Naftali Kimaru Bungei ภาษาต่างประเทศ Online
E30235 English for everyday use 0.5 Sona Zacharia Asaloli ภาษาต่างประเทศ Online
ค30223 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 2.0 นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ Online
ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 นายจุมพล ภักวิลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30222 เคมี2 1.5 นางพนารัตน์ เอกปัจชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30242 ชีววิทยา2 1.5 นางกุลภัสสร์ สายทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ว30293 ระเบียบวิธีวิจัย 1.0 นางวราภรณ์ ปฏิโค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส32105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางสุจิตรา อินอำพร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก30933 กิจกรรมแนะแนว ม.5 0.5 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th