- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E30236 Daily English 5/4 Miss.Lalaine Antonnette ภาษาต่างประเทศ Online Website
ค32102 คณิตศาสตร์พิ้นฐาน นางสาวพรทิพย์ หอมขจร คณิตศาสตร์ Online -
ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน นางสาวกุลธิดา เซียงหนู ภาษาไทย Online Website
ว32161 โลกและอวกาศ 1 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส32102 ภูมิศาสตร์ นายธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ32102 ภาษาอังกฤษ นางสาวสมัชญา ช่างพาน ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
จ30204 ภาษาจีน 4 นางอรทัย จารุศิริวัฒนา ภาษาต่างประเทศ Online Website
ว30203 Physics3 นายบริสุทธิ์ สะเดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30223 เคมี3 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ว30243 ชีววิทยา3 นางสาวปาริชาต สิงห์โตทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว30262 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 นายอนุชา เภกะสุต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก30934 กิจกรรมแนะแนว ม.5 นางสาววันทนา ปัญญาวรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th