- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
E22101 Listening and Speaking 2 0.5 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online
ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5 นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร คณิตศาสตร์ Online
ง22101 การงานอาชีพ 1.0 นายวิวัฒนา อารอบ การงานอาชีพ Online
ท22101 ภาษาไทย 1.5 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา2 1.0 นายนิพนธ์ นิ่มนวล สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 1.5 นายนวพล กิตติวงศา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ศ22101 ดนตรี 1.0 นางสาวพันทิวา วาศนาวิน ศิลปะ Online
ส22101 สังคมศึกษา 1.0 นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส22103 ประวัติศาสตร์ 0.5 นางพัชรินทร์ อิ่มประยูร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส22105 พระพุทธศาสนา 0.5 นางพัชรินทร์ อิ่มประยูร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์ ภาษาต่างประเทศ Online
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
I20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ 1.0 Mr.Jessada Prajong วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร คณิตศาสตร์ Online
จ20203 ภาษาจีน 0.5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online
ท20207 การอ่านเชิงสร้างสรรค์ 0.5 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online
พ20203 ฟุตบอล1 1.0 นายสุกิจ สินธุรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online
ว20262 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online
ส20209 อาเซียนศึกษา 0.5 นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
ส22223 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 นายยุทธนา มูลเพ็ญ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน
ก20963 แนะแนวม.2 เทอม1/64 0 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online
ก20983 ลูกเสือ 0 นางสาวพันทิวา วาศนาวิน ศิลปะ Online

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th