- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2/2566


ชั้นเรียน : 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

ภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางเรียน


ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ท22102 ภาษาไทย นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online -
ว22102 วิทยาศาสตร์ นางสาววษมล ศรีวิรัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ส22102 สังคมศึกษา นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
ส22104 ประวัติศาสตร์ นางพัชรินทร์ อิ่มประยูร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส22106 พระพุทธศาสนา นางพัชรินทร์ อิ่มประยูร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวภัทราวดี โภชาดม ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร คณิตศาสตร์ Online -
จ20204 ภาษาจีน ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online -
ท20208 การอ่านเชิงสร้างสรรค์ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ ภาษาไทย Online -
ส20210 อาเซียนศึกษา นายสมเกียรติ คล่องแคล่ว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th