- Digital Learning Classroom

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


ชั้นเรียน : 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

กลุ่มวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
E22101 Listening and Speaking 2 Miss Rose Ann Ilagan Layug ภาษาต่างประเทศ Online -
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายสราวุฒิ คะเรรัมย์ คณิตศาสตร์ Online -
ท22102 ภาษาไทย นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online Website
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 นายนิพนธ์ นิ่มนวล สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 นางสาวสุวนิตย์ บุญเพ็ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 นายภูศิษฐ์ บรรจงการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online -
ศ22102 ดนตรี นางสาวพันทิวา วาศนาวิน ศิลปะ Online Website
ส22102 สังคมศึกษา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส22104 ประวัติศาสตร์ นางพัชรินทร์ อิ่มประยูร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
ส22106 พระพุทธศาสนา นางพัชรินทร์ อิ่มประยูร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -
อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์ ภาษาต่างประเทศ Online -
กลุ่มวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 นางสาวสรรัตน์ เลิศธัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Website
ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร คณิตศาสตร์ Online -
จ20204 ภาษาจีน ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร สะอาด ภาษาต่างประเทศ Online -
ท20208 การอ่านเชิงสร้างสรรค์1 นายเอกพล พันธ์คำ ภาษาไทย Online Website
พ20204 ฟุตบอล 2 นายสุกิจ สินธุรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Online Website
ส20210 อาเซียนศึกษา นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online Website
กลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สถานะห้องเรียน เว็บไซต์
ก20964 แนะแนวม.2 ปีการศึกษา2564 นางกรวรรรณ จารัตน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Online Website
ลูกเสื ลูกเสือ นางสาวอังคณา ฟูคณะ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Online -

- Digital Learning Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี E-Mail : admin@bj.ac.th